Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong
những cách sau đây:
+) Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
+) Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
+) Để xử lý các giao dịch
+) Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập
nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Menina.vn sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng
ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Menina.vn lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin
địa chỉ..v.v… Thời gian lưu trữ là mãi mãi nếu không có sự yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Menina.vn lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu Menina.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

Menina.vn có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông Khách hàng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho Khách hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá
nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
– Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật